Flexwonen in Brabant krijgt boost met subsidieregeling

Flexwoningen kunnen op korte termijn bijdragen aan het verlagen van de druk op de woningmarkt in Brabant. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten middels een subsidieregeling € 250.000 euro beschikbaar te stellen voor kleinschalige projecten van particuliere initiatiefnemers en woningbouwcoöperaties. De eerste tranche met € 125.000 loopt tot en met 27 mei 2021. 

In Brabant is de komende 10 jaar de bouw van 120.000 woningen nodig. De afgelopen jaren zijn zo’n 12.000 woningen per jaar gerealiseerd. Het is zaak dit bouwtempo de komende jaren vast te houden en waar mogelijk te versnellen. De provincie draagt hieraan bij door onder andere de bouw van nieuwe woonvormen en zelfbouw te stimuleren. Dit doet zij onder meer via de subsidie Flexwoningen. Woningcorporaties en particuliere initiatiefnemers met rechtspersoonlijkheid kunnen een subsidie ontvangen voor projecten die zich richten op activiteiten in de planvoorbereidingsfase, die nodig zijn voor het doorlopen van een planprocedure om flexwoningen te kunnen realiseren. 

Flexwoningen kunnen een tijdelijke en flexibele oplossing zijn om de woningbehoefte op te vangen. Het gaat hier om tijdelijk wonen in bestaande gebouwen of nieuwe huizen op braakliggende terreinen. Kenmerkend is dat het vaak om kleinere woningen gaat en dat er vaak gebruik wordt gemaakt van duurzame bouwconcepten en modulair bouwen. Deze vorm van wonen is vooral geschikt voor mensen die op korte termijn een (tijdelijke) woning nodig hebben, maar ook voor een groeiende groep mensen die zelf meer regie wil hebben op wonen en leven.

Ondersteuning aan concrete initiatieven

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen: “Met de regeling Flexwoningen kunnen we concrete projecten van initiatiefnemers ondersteunen, want voor hen zijn de kosten van de voorbereiding vaak te hoog. Met deze subsidie komen initiatieven eerder van de grond en het is een mooie kans voor bijvoorbeeld dorps- en wijkraden. Met een bedrag van € 10.000 per aanvrager denken we in 2021 zo’n 25 projecten met ongeveer 625 woningen te kunnen ondersteunen. Brabant heeft dit jaar behoefte aan zo’n 1.500 flexwoningen, dus de regeling kan niet voor al deze huizen ingezet worden, maar ik hoop dat anderen gestimuleerd en geïnspireerd raken om ook met deze woonvorm aan de slag te gaan”.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  • het project is gericht op activiteiten in de planvoorbereidingsfase die benodigd zijn voor het doorlopen van een planprocedure teneinde de realisatie van flexwoningen mogelijk te maken;
  • het project omvat minimaal 5 en maximaal 25 flexwoningen;
  • de te realiseren flexwoningen bevinden zich op een tijdelijke locatie;
  • de tijdelijke locatie voor de te realiseren flexwoningen is in beginsel ruimtelijk aanvaardbaar, blijkend uit een schriftelijke bevestiging van de betreffende gemeente;
  • het project wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde stedenbouwkundig, bouwkundig of juridisch adviseur of procesbegeleider met minimaal drie jaar werkervaring, blijkend uit zijn of haar curriculum vitae.

Overige voorwaarden voor de subsidie zijn te vinden in artikel 6 van de Subsidieregeling flexwoningen. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Foto THEBOXSYSTEM

Print Friendly, PDF & Email