Openstelling op komst voor regionale innovatienetwerken Zuid-Holland

De subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland opent 1 oktober 2020 weer voor het indienen van aanvragen.

Met de subsidieregeling wil de provincie Zuid-Holland het organiserend vermogen versterken van regionale netwerken die zijn gericht op innovatie. Om de subsidie voor de netwerken zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de vraag, zullen Gedeputeerde Staten voortaan voor iedere openstellingsperiode jaarlijks één of meerdere beleidsthema’s aanwijzen die speciale aandacht krijgen. Aanvragen die vallen binnen deze beleidsthema’s krijgen voorrang bij de verdeling van het beschikbare budget, indien verlening van subsidie voor gelijktijdig binnengekomen subsidieaanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond.

Met deze thematische openstelling probeert de provincie de publieke middelen zo eerlijk mogelijk, maar ook zo effectief mogelijk in te zetten. Voor 2020 zijn de gekozen beleidsthema’s High Tech Systems & Materials: Aerospace en Haven Industrieel Complex in transitie.

Ook wordt het maximaal te verstrekken bedrag van € 500.000 verlaagd naar € 400.000. Dit stelt de provincie in staat om meer aanvragen dan voorheen te kunnen honoreren. De maximale looptijd van het subsidieproject blijft met vier jaar onveranderd.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding

Voorwaarden
Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

  1. het aansturen van het innovatiecluster ter bevordering van samenwerking, informatiedeling en het verschaffen of toeleiden van gespecialiseerde en op maat gemaakte zakelijke ondersteuningsdiensten;
  2. de marketing van het innovatiecluster om nieuwe ondernemingen of organisaties aan te trekken en de zichtbaarheid te verhogen; en
  3. het beheer van de faciliteiten van het innovatiecluster, de organisatie van opleidingsprogramma’s, workshops en conferenties ter ondersteuning van kennisdeling, netwerking en transnationale samenwerking.

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan een clusterorganisatie.

De provincie subsidieert maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. Voor subsidie komen in aanmerking de door de clusterorganisatie gemaakte personeels­kosten en administratieve kosten, met inbegrip van de algemene kosten, met betrekking tot de hierboven genoemde activiteiten.

Met deze regeling wordt de bundeling van krachten op provinciaal niveau gestimuleerd, het is dus niet de bedoeling subregionale netwerken te ondersteunen.

Print Friendly, PDF & Email